Responsabilitat Social Empresarial

POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) DE LOGÍSTICA CANDIDO I TRANSPORTS CANDIDO 2000

LOGISTICA CANDIDO, S .L. I TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. Organització dedicada al Transport de mercaderies per carretera, en serveis regulars de càrrega general, així com la prestació de serveis regulars d'ús especial i discrecional, desitja mantenir un compromís amb l'entorn que l'envolta i per això ha desenvolupat un sistema de gestió de la responsabilitat social que pretén regular les relacions amb tots els grups d'interès afectats per l'Organització, encaminant l'activitat cap a la millora contínua de la mateixa empresa i dels Grups d'interès interrelacionats amb ella. Sent desig de l'Organització el manteniment d'una empresa sostenible, ètica, transparent i responsable en matèria econòmica, laboral, social, ambiental  integrada plenament en la societat que l'envolta.

Prova del compromís mantingut amb la societat i amb els aspectes més significatius de la gestió, LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. ha elaborat una política integrada de Gestió de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut en el treball, Seguretat en el Transport i Responsabilitat Social. A través d'aquesta política l'Organització manté un Sistema de Gestió basat en la millora contínua de la gestió de cada procés de l'Organització.

Aquesta Política també indica el compromís responsable de l'Organització amb diversos aspectes com; la maximització de la satisfacció dels clients, la protecció ambiental, la seguretat en el transport de mercaderies, la seguretat en el treball dels empleats i la consideració dels impactes socials generats per l'activitat de l'Organització, com poden ser entre d'altres, el desenvolupament professional, creació de riquesa per a la societat circumdant .... Tot això en un marc de transparència i l'adopció de les millors pràctiques de govern corporatiu.

L'Empresa ha dissenyat un "Codi Ètic" el qual és una declaració d'intencions sent d'obligat compliment per a tots els treballadors, directius, administradors de l'Organització desprenent l'actuació ètica en el desenvolupament de les seves activitats diàries.

LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. també ha elaborat un "Codi de Bon Govern i Política Anticorrupció" on es mostra la preocupació per realitzar honestes i eficients pràctiques de govern corporatiu. A més de complir les normes legals exigibles i diversos requisits reivindicats internament de forma voluntària, amb l'objectiu de practicar una gestió transparent, honesta i eficaç, respectant a través de la lleialtat dels interessos dels accionistes, inversors i socis, a més dels compromisos adquirits amb altres grups d'interès.

Qualsevol acció o decisió que es prengui i vagi en contra de l'anomenat  "Codi Ètic" o "Codi de Bon Govern i Política Anticorrupció", ha de ser comunicada a l'Organització acompanyada de les oportunes proves, perquè aquesta prengui les mesures correctores o disciplinàries pertinents.

La Direcció de LOGISTICA CANDIDO, S .L. I TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. Empresa dedicada al Transport de Mercancias per Carretera, en serveis regulars de càrrega general, així com la prestació de serveis regulars d'ús especial i discrecional, considera que la Qualitat és un factor essencial per a l'èxit de l'empresa, i que cada persona de la organització és responsable de la funció que realitza.

Així mateix, des de LOGISTICA CANDIDO, S .L. I TRANSPORTS CANDIDO 2000, SL es considera prioritari el desenvolupament de les seves activitats amb la màxima seguretat per a la salut dels seus treballadors perseguint el màxim respecte i cura del medi ambient circumdant, promovent alhora, el desenvolupament sostenible de la Societat atenent a les necessitats i expectatives dels diferents grups d'interès de l'Organització.

Per a la consecució d'aquests fins, LOGISTICA CANDIDO, S .L. I TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. estableix una política integrada de Qualitat, de Gestió Ambiental, de Seguretat, Salut en el Treball, i Responsabilitat Social en la qual es subscriuen els següents principis i compromisos:

 •  Millora contínua de les seves activitats i processos en el marc del Sistema Integrat de Qualitat, Gestió Ambiental, Seguretat, Salut en el Treball i Responsabilitat Social, per la qual cosa l'Organització establirà, implementarà i mantindrà objectius documentats en els nivells i funcions pertinents dins de l'Organització.
 •  La qualitat final del servei prestat al client és el millor resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció, correcció i millora contínua durant l'exercici de la nostra activitat.
 • Les exigències contractuals, els desitjos i expectatives dels clients, són els criteris per establir el patró de la Qualitat dels nostres serveis, intentant sempre fer coincidir la Qualitat esperada amb la Qualitat percebuda per part seva.
 • Creació i manteniment de vies de comunicació amb els grups d'interès, per a la comprensió dels seus requeriments i expectatives i encaminant l'objectiu cap a la seva satisfacció.
 • Compliment dels Requisits Legals, Reglamentaris, Requisits establerts en les Normes de referència, així com altres requisits voluntàriament assumits per l'Organització, en matèria de la Qualitat del Servei prestat, Medi Ambient, Seguretat i Salut dels treballadors, Responsabilitat Social i Seguretat en el Transport tant per LOGISTICA CANDIDO, S .L. I TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. como per part dels subcontractistes que treballen a les seves instal·lacions, o en nom de l'Organització.
 • Respectar els drets i principis universals, així com els principis generals de gestió de la Responsabilitat Social.
 • Prevenir els accidents i incidents que danyin la integritat física i psíquica dels diferents grups d'interès que interaccionen amb l'Organització.
 • Compromís de millorar contínuament l'eficàcia del Sistema de Gestió de Qualitat, Gestió Ambiental, Gestió de la Seguretat i Salut dels Treballadors, Gestió de la Responsabilitat Social i Gestió de la Seguretat en el Transport.
 • Cada empleat és el responsable de l'acompliment de la seva activitat en el marc del Sistema de Gestió Integrat. La Direcció és responsable d'impulsar la implantació de la Política i els Objectius de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut dels treballadors i Responsabilitat social, comprovant la seva correcta consecució i implantació mitjançant auditories, assegurant d'aquesta manera el compromís de millora contínua.
 • Formació i qualificació del personal per a la consecució de les seves tasques, d'acord amb els requisits del Sistema de Gestió Integrat.
 • Disposició de procediments d'actuació en cas de situació crítica o accident que pugui tenir conseqüències Ambientals, o per a la Seguretat i Salut de dels Treballadors.
 • Ocupació de les millors i  les més netes tecnologies disponibles, d'aplicació econòmica viable.
 • Racionalització del consum de recursos naturals, alhora, de la prevenció i minimització en la generació de residus, vibracions, abocaments líquids i emissions atmosfèriques.
 • Col·laboració amb les autoritats públiques i informació a l'opinió pública de les activitats que realitza, assegurant la transparència, l'ètica i l'adequada gestió dels riscos.
 • Compromís d'actuació en virtut de la Prevenció de danys i contra el deteriorament de la salut.
 • Prestació de servei en el qual, a més de la qualitat rebuda la seguretat sigui aspecte fonamental i un objectiu durant el desenvolupament del servei.
 • Comunicar la present Política a tot el personal de l'Organització, a subcontractes i proveïdors, així com mantenir-la pública.

Els diferents Departaments de LOGISTICA CANDIDO, S .L. I TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. han desenvolupat un MANUAL DE GESTIÓ DE QUALITAT, DE GESTIÓ AMBIENTAL, DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL I DE GESTIÓ DE LA SEGURETAT EN EL TRANSPORT, i procediments, en base a les normes UNE-EN-ISO9001: 2008. Criteris d'Avaluació per tal d'assolir els objectius de qualitat, competitivitat, respecte al Medi Ambient, Seguretat i Salut dels Treballadors, Responsabilitat Social i Seguretat en el Transport sent cada empleat responsable del seguiment i compliment d'aquells procediments i instruccions que afectin el seu acompliment diari.

Un codi ètic és un conjunt de directrius que tenen per objecte establir les conductes acceptables per als membres d'un grup en particular, associació, o professió. Des de la seva constitució LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, SL. s'ha guiat per les necessitats i expectatives dels clients, per tal d'oferir-los un servei que generi la màxima satisfacció als usuaris, complint alhora amb els seus expectatives.

Aquest compromís amb la qualitat s'ha unit el respecte pel Medi Ambient, la Seguretat i Salut en el treball, la Seguretat en el Transport de mercaderies, alhora que es manté una Responsabilitat Social, transmesa en el desenvolupament sostenible de l'entorn.

 Clients, proveïdors, organismes públics i la societat en general requereixen majors nivells de Responsabilitat per part de les Empreses. Per a això, LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. demanda a tots els seus empleats i subcontractistes el deure de mantenir uns nivells d'integritat, responsabilitat i respecte.

El principal propòsit d'aquest Codi Ètic és posar en coneixement dels treballadors així com dels seus subcontractistes, els valors i principis exigits per aquesta, per el desenvolupament de les seves activitats diàries.

Aquest Codi Ètic, és una declaració d'intencions de LOGISTICA CANDIDO, SL i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. sent d'obligat compliment per a tots els treballadors, directius, administradors, per la qual cosa és imprescindible que sigui llegit, entès i compartit.

Se'n desprèn l'actuació ètica en el desenvolupament de les seves activitats diàries, més enllà del compliment jurídic.

VALORES CORPORATIVOS

LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. defineix uns "Valors Corporatius", que han de ser entesos, assumits i complerts per totes les persones pertanyents a l'Organització o que es relacionen amb aquesta, per  complir els fins i els compromisos marcats per l'Empresa:

 • Orientació a la satisfacció del client. Compromís amb satisfer les necessitats dels clients.
 • Compromisos amb resultats. Determinació d'objectius encaminats al compliment de les necessitats i expectatives dels usuaris.
 • Compromís amb el Medi Ambient. Compromesos amb el desenvolupament sostenible de l'Organització minimitzant la contaminació.
 • Foment del desenvolupament professional. Compromís amb l'anàlisi de les necessitats formatives del personal.
 • Compromís amb la Seguretat i Salut en el treball. Compromís d'actuació en virtut de la Prevenció de danys i contra el deteriorament de la salut.
 • Compromís amb la Seguretat en el transport de mercaderies. Compromís de garantir les condicions que denoten un servei de màxima confiança cap als clients. Els "Valors Corporatius" instaurats per LOGISTIA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000. S.L. tenen la intenció de definir els aspectes en què les persones estableixin les seves condicions i relacions en la seva activitat laboral com professional.

El compliment d'aquests valors és el fonament de l'Ètica instaurada per LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANPORTES CANDIDO 2000, S.L. Per això, s'han de complir i respectar alhora que orientar totes les actuacions diàries dels treballadors de la Empresa.

 

CODI ÈTIC

El present Codi ètic és presentar el conjunt de principis i recomanacions de comportament d'aplicació que contribuirà a una gestió ètica responsable en el desenvolupament de l'activitat diària. La seva aplicació contribuirà al fet que els resultats obtinguts, siguin coherents amb la legislació aplicable i amb la imatge de l'Empresa que es vol mostrar tant interior com exteriorment.

 Aquest codi ètic és d'obligatori compliment per a tots els treballadors adscrits a LOGISTICA CANDIDO, SL i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. independent del nivell jeràrquic, antiguitat o compromís amb la companyia. Tots els treballadors de LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. han participat en el disseny d'aquest codi, revisant, fent consultes i / o aportant comentaris i suggeriments abans de la seva aprovació .

El present codi constitueix un instrument regulador en el sentit d'establir les pautes de comportament i directrius en els diferents àmbits d'actuació de LOGISTICA CANDIDO, SL i TRANSPORTS CANDIDO 2000, SL. Alhora, constitueix una pauta a utilitzar a l'hora de prendre decisions davant determinades situacions que els diferents empleats es poden trobar.

PRINCIPIS DEL CODI ÈTIC.

Els  principis i directrius que han de seguir els treballadors de LOGISTICA CANDIDO , SL i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. . en el desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats, en tots els àmbits professionals en què es representi a l'organització.

1. Conducta professional, respectable i lleial a la Empresa.

El respecte de la legislació, integritat, responsabilitat i transparència són aspectes de injustificable incompliment.

De la mateixa manera el respecte, la dignitat, la no discriminació i un comportament ètic són clau per a crear una saludable relació amb tots els grups d'interès que permeti instaurar vies de cooperació i desenvolupament.

 L' empresa es compromet a:

Compliment de la legislació

Compromís al compliment de la legislació d'aplicació en tots els seus àmbits i fer-ho quan la feina o activitats s'efectuen a través d'un tercer, són premisses inexcusables i de rellevància per crear una imatge d'implicació i responsabilitat en la defensa de la societat i de les persones que la formen.

Integritat, responsabilitat i transparència.

Els treballadors, directius i administradors de LOGISTICA CANDIDO, SL i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. es comprometen a complir les seves funcions i responsabilitats complint amb els procediments establerts. S'evitaran les desqualificacions o crítiques que puguin minar la seva estabilitat.

Tot això redundarà en obtenir una reputació d'Empresa integradora, respectuós amb els clients, proveïdors i altres grups d'interès amb els quals es tingui relació. Les persones es comprometran a mostrar transparència en el desenvolupament del seu activitat.

S'ha de mantenir el compromís de no transmetre, ni difondre qualsevol tipus d'informació privada o confidencial de la mateixa empresa i de participants o organitzacions relacionats amb l' Empresa.

Respecte, dignitat i no discriminacions

d'Obligat compliment per a tots els treballadors de LOGISTICA CANDIDO, SL i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. mostrar respecte i cortesia cap als seus companys, clients o grups d'interès amb els que tingui o pugui tenir algun tipus de relació.

 La base d'una relació fructífera i satisfactòria neix del respecte a la dignitat de les persones, igualtat d'oportunitats, del diàleg i de la inexistència de comportaments discriminatoris o despectius.

 Un entorn grat i respectuós és un dret que tenen tots els treballadors de LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L.

No es toleraran amenaces, actes de violència o d'intimidació de cap tipus. Tampoc s'admetran comportaments abusius, vexatoris o ofensius, tant verbals com físics, ni es permetrà cap tipus de discriminació ni assetjament per raça, sexe, edat, nacionalitat, religió o opinió en qualsevol condició o circumstància personal o grupal.

Comportament Ètic

Durant el desenvolupament de l'activitat laboral, com en les decisions que es prenguin o intervinguin, juntament amb les relacions que es mantinguin en l'àmbit professional, a més de complir-se les obligacions legals ha de mostrar-se un comportament honrat i transparent.

2. Entorn de treball digne i agradable.

Las bones i segures condicions de treball són per LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. elements bàsics en la creació d'un entorn de treball, al·ludint igualment a la protecció de la salut, respecte i igualtat d'oportunitats.

L' empresa es compromet a:

 Lloc de treball ordenat

Es col·laborarà en mantenir els llocs de treball, nets i ordenats, ja que un lloc de treball o àrea sense ordre, dificulta la correcta gestió de les funcions, responsabilitats i recursos.

Seguretat i salut laboral.

 La seguretat i salut laboral de les persones són elements d'especial atenció en el desenvolupament de l'activitat. Per això s'ha de complir les instruccions del Responsable de Prevenció de Riscos laborals, fent ús dels instruments de protecció individual.

Absència de drogues il·legals

En les instal·lacions de l'Empresa, està terminantment prohibida la possessió, distribució o consum de tot tipus de drogues. Igualment dins de les instal·lacions es manté la prohibició de fumar. Està totalment prohibida la incorporació a la feina sota els efectes de l'alcohol o de qualsevol tipus de drogues.

3. Conflictes d'interessos.

Els conflictes d'interessos apareixen quan es presenta una circumstància o situació en què els interessos individuals de cada treballador, difereixen dels interessos de l'empresa. El personal que detecti qualsevol indici de conflicte laboral a LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. ha de comunicar als Responsables de Departament, amb la finalitat que sigui solucionat amb la major celeritat i eficàcia. Totes les accions o decisions en les quals participi personal de l'empresa, s'ha d'orientar a l'objectiu de mantenir la continuïtat i prosperitat de l'empresa, a més de maximitzar la satisfacció del client, respecte pel medi ambient, promoure la seguretat i salut en el treball, la seguretat en el transport i el desenvolupament sostenible de la societat.

L' empresa es compromet a:

 Ocupació externa

Ninguna activitat o servei que presti fora de la relació laboral que presta a LOGISTICA CANDIDO, SL i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L., haurà de suposar una pèrdua d'eficiència o de productivitat en el lloc de treball. Tampoc  s'hauran de prestar serveis en una altra entitat relacionada amb el Transport Públic de Mercaderies per carretera, per evitar conflictes d'interessos, ni mantenir relacions comercials amb Empreses que hi hagin interessos personals o familiars, sense informar la Direcció.

Informació Confidencial.

Si per raons laborals es posseeix una informació confidencial o que pugui generar un benefici propi, no s'ha d'utilitzar sota cap concepte. El seu ús inadequat pot posar a l'Empresa en una situació complicada, que pot fins i tot generar un conflicte econòmic. La informació confidencial es protegirà evitant que per distracció sigui llegida o coneguda per persones alienes a la Empresa. No s'admetran regals, préstecs o invitacions de terceres persones que puguin provocar una pèrdua de la independència i de l'objectivitat en les relacions professionals.

4. Relacions comercials

Tots els grups d'interès (accionistes, clients, proveïdors, administracions ...) que s'interrelacionen amb LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. són claus en la difusió, manteniment i evolució de la imatge de l'empresa. Per això, les relacions amb aquests han de ser franques, lleials, respectuoses i ètiques. D'una especial rellevància són les relacions amb proveïdors i clients donats que són els que tenen un major contacte amb els processos de l'empresa. Amb els clients ha d'existir el compromís de subministrar-los el servei que li generi la màxima satisfacció, atenent les seves necessitats i requeriments. Amb els proveïdors, les decisions de compra s'han de prendre en funció de la qualitat dels productes, cost dels subministraments, i amb el comportament d'aquests cap al medi ambient i la societat.

 Pràctiques fraudulentes o falses promeses.

Els grups d'interès tenen dret a rebre informació veraç, concreta i en termini. En les relacions amb grups d'interès no es faran promeses o manifestacions falses la decisió no recaigui en la persona que les fa o que comprometin la imatge de l'Empresa. Tot el personal de l'Organització vetllarà per la integritat contractual, assegurant que durant la vigència de contractes amb Proveïdors i Clients, es compleixin els criteris establerts.

Suborns, corrupció i comissions il·legals.

Està prohibida tota pràctica de corrupció, suborn i concessions de situacions de favor o irregularitats. El personal de LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L., es compromet a no sol·licitar, acceptar i oferir cap tipus de pagament o comissió il·legal, que quedi fora de les seves Responsabilitats professionals.

Privacitat i protecció de dades.

 Totes les dades personals rebudes per LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. (Clients, currículums, proveïdors ...) es mantindran en total privacitat, ja que són Grups d'Interès bàsics per a la continuïtat de l'Empresa.

5. Conservació de les instal·lacions, vehicles, actius i recursos de la Empresa.

La fiabilitat i el manteniment dels Recursos és un aspecte elemental en la fiabilitat de l'Empresa. La cura, ordre i estat de les instal·lacions i vehicles són una part essencial en la correcta prestació de servei. El mal ús o sobre utilització dels recursos incrementa l'impacte  ambiental, per això una característica bàsica ha de ser el correcte manteniment de les instal·lacions, vehicles, actius, coneixements i eficiència en la utilització de recursos.

 L'empresa es compromet a:

Manteniment i ús de les instal·lacions, vehicles i equips.

Tots els treballadors de LOGISTICA CANDIDO, SL i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. estan obligats a mantenir l'entorn de treball ordenat, en correcte estat de funcionament i en condicions segures. Per això, s'ha d'informar al responsable que correspongui, les desviacions detectades en les instal·lacions, vehicles o llocs de treball, ja que els llocs que presenten desordre o mal funcionament, poden generar despeses innecessàries o fins i tot poden generar un risc potencial d'accident o lesió . D'aquesta manera s'ajudarà a mantenir un lloc de treball digne, còmode i segur.

 Ús de dades i dels sistemes de informació

La utilització de les eines de correu electrònic i Internet, ha de ser l'adequat segons el desenvolupament del lloc i de les funcions associades . No s'utilitzaran de forma abusiva en benefici propi, ni per a actuacions que puguin afectar la imatge de l' Empresa. Tampoc s'utilitzaran per cometre actes il·legals o infringir les directrius marcades per l'Empresa, i les exposades en aquest codi ètic. Només s'accedirà als sistemes informàtics als quals estigui autoritzat, no s'instal·larà, utilitzarà o distribuirà cap tipus de programari que pugui afectar la seguretat dels sistemes o efectuar accions que permetin l'entrada de virus informàtics. Tampoc podran fer-se còpies no autoritzades de programes informàtics.

 

Robatoris o apropiacions indegudes dels actius o de la informació.

Tots els treballadors han de salvaguardar els actius i eines pertanyents a LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L., així com les de tercers que es trobin en les instal·lacions de l'Empresa. Comprèn no solament a la protecció davant usos no autoritzats sinó també el robatori i la seva utilització amb fins il·legals o inapropiats. Es prohibeix la retirada, eliminació o destrucció d'efectes de valor de la companyia, excepte pels responsables que hi estiguin destinats .Tota la informació continguda en suports físics (paper, cartró ...) o en suport informàtic, és part del coneixement i valor de l'Empresa i per tant de la seva propietat. Així no es pot vendre, cedir, ni apropiar-se, sense l'autorització de la direcció.

6. Col·laboració en la reducció de l'impacte ambiental i suport en el desenvolupament de la societat.

Evitar la contaminació, no malbaratar recursos, evitar la degradació de l'entorn i l'escalfament global, així com mantenir la cura de flora i fauna, són aspectes d'essencials en la tasca de l' Empresa.

 Les desigualtats socials, problemes de fam, catàstrofes, són elements que l'Empresa també prestarà el seu suport amb l'objecte de reduir el seu impacte.

L'empresa es compromet a:

 Ús eficient de l'energia i dels recursos.

Compliment del Manual de bones pràctiques ambientals. Els treballadors de LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. assumiran els principis continguts en el Manual de Bones Pràctiques Ambientals.

El seu respecte i compliment, assegura la minimització de l'impacte ambiental i l'ús racional dels recursos. Cada empleat ha de ser responsable del consum realitzat de cada recurs utilitzat, fent un ús eficient, sense pèrdues ni desperdicis.

Respecte ambiental.

 El respecte pel medi ambient, de la seva flora, fauna, atmosfera i entorn en general, minimitzant al màxim qualsevol impacte que generem durant l'activitat, crear benestar és la base pel desenvolupament sostenible.

Col·laboració en el desenvolupament de la Sociedad

LOGISTICA CANDIDO, SL i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L., està compromesa en el desenvolupament de la societat. Un comportament actiu i compromès servirà per aconseguir una Empresa ètica i responsable i implicada en el desenvolupament sostenible .

 Els problemes de la societat i el suport sol·licitat per organitzacions governamentals i no governamentals són elements a tenir en compte en una organització responsable i amb intenció d'integrar-se en la societat civil.

Manual de Bones Pràctiques Ambientals desenvoluparan accions i projectes que redueixin els problemes i necessitats socials d'una forma transparent, de manera que el desenvolupament i creixement econòmic sigui harmònic amb la societat.

7. L'Empresa com a nucli principal

En el món socioeconòmic actual, les Empreses són centres de desenvolupament professional, econòmic i social, és per això que quan augmenta la riquesa d'una Empresa, augmenta el benestar i la prosperitat de l'entorn que l'envolta a més de la dels seus treballadors.

L'empresa es compromet a:

 Orientació a la millora continua

EL compromís amb la gestió es recolza en uns sistemes i processos eficients, en la recerca sistemàtica de la millora, en la identificació i aplicació de les millores pràctiques i en l'anàlisi interna dels resultats obtinguts.

 La gestió integrada i prioritzada d'aquestes activitats és la via principal per assegurar la permanència i creixement de l'empresa. Responsabilitat davant les accions realitzades.

Davant les demandes i conseqüències de les accions realitzades o dels resultats assolits es mostrarà el respecte, l'atenció i les respostes adequades. L'anàlisi racional i reflexiu de les circumstàncies que les van desencadenar i la transmissió d'una resposta franca, ètica, ràpida i compromesa.

Competència Lleial.

La competència amb altres companyies ha de ser una competència lleial, la base sigui la recerca de la diferenciació amb la utilització d'armes lícites. La publicitat utilitzada sempre estarà vinculada a la veritat, sense mentir, enaltint el mateix servei, sense rebaixar o denigrar la competència.

 

INCOMPLIMENTS DEL CODI ÈTIC.

Amb el propòsit d'exemplificar el que aquest considera violacions del Codi Ètic, s'inclouen els següents conceptes:

 • Incompliment de disposicions legals.
 • Desatendre de manera negligent les polítiques, normes o pràctiques establertes per a la correcta realització dels treballs.
 • Cometre assetjament sexual entre el personal de l'Empresa.
 • Evidenciar intoxicació per drogues o alcohol i / o tenir conductes immorals a les instal·lacions de l'empresa.
 • Discriminar, amenaçar, intimidar i fustigar a persones per causa de raça, color, sexe, edat, origen, creences, preferència sexual, capacitat física, ideologia o opinió.
 • Incomplir les normes de seguretat que posin en risc la vida del personal o els béns de l'empresa.
 • Denunciar infundadament i de mala fe a una persona  innocent.
 • Consumir, transportar, distribuir, vendre o posseir qualsevol tipus de droga prohibida.
 • Comprometre legalment a l'Empresa o algun company, sense tenir autorització o proves amb aquesta finalitat.
 • Ometre o no informar sobre violacions del Codi .
 • Realitzar operacions en benefici personal, familiar o de tercers, en perjudici de l'empresa.

El present document serà revisat periòdicament amb l'objectiu d'ajustar els seus requeriments a les necessitats de l'empresa i la seva relació amb l'entorn.

 

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓ.

La Política anticorrupció de Manual de Bones Pràctiques Ambientals és una eina per orientar tota l'activitat de l'Empresa cap als principis d'honestedat, ètica i transparència. La present Política anticorrupció s'aplica a tots els empleats, conductors directors, administradors, o entitats associades a l'Organització.

De la mateixa manera, tots els membres de l'Organització tindran l'obligació d'actuar d'acord amb els valors corporatius, amb el Codi Ètic, amb les Polítiques de l'Empresa i amb els objectius de d'aquesta.

PRINCIPIS

Tots els treballadors de LOGISTICA CANDIDO, S .L . I TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L s'han de mantenir fidels a la màxima de treballar contra la corrupció en totes les seves formes i en tots els àmbits de l'activitat, preservant els valors de transparència, honestedat i confiança.

De la mateixa manera, l'Organització mantindrà els principis de transparència comptable i la lluita contra el blanqueig de capitals.

Qualssevol persona o entitat associada a LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L., no oferirà, pagarà, prometrà, ha d'autoritzar, ni rebrà, suborns, incentius, o un altre pagament o benefici lícit, de qualsevol persona, natural o jurídica, amb l'objecte de:

 •  Influenciar en qualsevol acte o decisió.
 • Induir a un tercer perquè cometi o ometi alguna acció que signifiqui la infracció dels seus deures.
 • Assegurar alguna avantatge indeguda.
 • Induir a algun tercer perquè utilitzi la seva influència i afecti la decisió d'algun altre agent a fi de que LOGISTICA CANDIDO, SL I TRANSPORTS CANDIDO 2000, SL, els seus treballadors, representants i persones relacionades, obtinguin o mantinguin qualsevol tipus de relació comercial.

Les invitacions a càrrecs públics a actes i esdeveniments seran estrictament amb interessos i relacions professionals, amb el principal objectiu de crear o mantenir vincles agradables, professionals i respectuosos entre les parts.

Del la mateixa manera, es prohibeixen:

 • Regals excessius, viatges i despeses d'esplai o recreació realitzats a favor de tercers.
 • Donacions realitzades per, o en benefici de, funcionaris de l'Administració Pública .

Sense que aquesta enumeració tingui caràcter taxatiu, s'entenen per casos greus de violació a la Política Anticorrupció, i per tant, hauran de ser immediatament denunciats, els següents casos:

 • Sol·licituds o suggeriments de suborn per part de càrrecs públics.
 • Sol · licituds o suggeriments perquè l'Organització realitzi donacions a algun determinat ens de caritat o fundació, per part de càrrecs públics.
 • Sol·licituds per a la contractació de treballs o serveis per part de càrrecs públics oferts per ell personalment, o per tercers.
 • L'exigència per part d'un càrrec públic de retenir a algun determinat treballador o dependent de l'empresa LOGISTICA CANDIDO, S.L. y TRANSPORTES CANDIDO 2000, S.L. o millorar les seves  condiciones contractuals.
 • Qualsevol sol·licitud de pagament extraordinari, o excessiu, com cobraments sobre estimats, bestretes o comissions irregulars, sol·licituds de pagaments a favor de terceres persones, pagaments a comptes bancaris estrangeres, en efectiu o altres formes de transferències difícils de rastrejar.
 • Tercers amb que l'Empresa tingui per objecte mantenir relacions comercials i que exigeixin qualsevol tipus de comissió.
 • Qualsevol altre cas semblant que vagi en contra dels principis enunciats a través d'aquesta Política, o del Codi Ètic.

Per verificar aquests compromisos tots els treballadors de LOGISTICA CANDIDO, S .L. I TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L tenen l'obligació de mantenir registres de les relacions comercials en les quals intervingui l'Organització, o en nom de ella.

 

 

 

Us eficient dels recursos

LOGISTICA CANDIDO, S .L. I TRANSPORTS CANDIDO 2000, SL, realitzarà una gestió eficient dels recursos identificant les necessitats concretes de cada departament de l'Organització, per tal d'evitar el frau i el desviament de recursos a interessos personals o diferents als de l'Empresa, així com la seguretat en el tractament de dades personals.

Política de regals i obsequis

LOGISTICA CANDIDO, S .L. I TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L  permet el lliurament a tercers, proveïdors o clients de regals promocionals. Igualment s'aprova la recepció de presents promocionals de tercers, proveïdors o clients. No obstant això, aquests obsequis han de consistir en un detall de cortesia en què prevalgui la singularitat, amb l'única intenció de servir de mostra de l'atenció i consideració cap al receptor. No ha de representar un esforç econòmic per a l'Empresa o un possible benefici per al destinatari. Igualment, els obsequis rebuts han de ser de caràcter simbòlic, a títol personal i com a conseqüència d'una relació de confiança o amistat, preservant l'equitat i professionalitat, oferint igualtat d'oportunitats a tots els proveïdors o clients. El personal de LOGISTICA CANDIDO, S.L. i TRANSPORTS CANDIDO 2000, S.L. no pot realitzar regals en nom de l'Empresa sense la deguda aprovació de l'Alta Direcció.

Àmbit particular

L'Empresa no distingeix entre actes de corrupció comesos cap Administracions Públiques i actes de corrupció comesos dins de les relacions entre particulars. Les obligacions ètiques i legals de l'Empresa abasten de la mateixa manera als seus treballadors, representants, persones relacionades i, així mateix, a tercers amb què LOGISTICA CANDIDO, S.L. I TRANSPORTS CANDIDO 2000, SL generi o mantingui relacions comercials i de negocis.

Mesures i sancions

Sense perjudici de les responsabilitats legals procedents, la violació de la Política Anticorrupció serà objecte de mesures correctives per part de l'Empresa, inclosa la terminació unilateral del contracte de treball i que la seva infracció com a constitutiva d'un incompliment greu a les obligacions del treballador.

 Denúncies i Consultes

El personal que detecti qualsevol indici d'incompliment de la Política Anticorrupció, sense importar el seu grau de rellevància, té l'obligació de denunciar-lo per escrit al responsable de Responsabilitat Social , o bé comunicar-ho immediatament al Responsable del Departament, els quals ho comunicaran al responsable de Responsabilitat Social.

Es molt important que no es realitzi una denúncia si no hi proves veraces d'incompliment d'algun o diversos dels principis descrits, però també seria una violació, l'omissió de la comunicació referent a un incompliment. La integritat moral de les persones és un dret fonamental i no s'ha de menystenir o posar en dubte de forma gratuïta i lesiva dels drets i reputació de les persones.

 

L'Empresa de garantir que:

 • Qualsevol informació que es proporcioni serà conservada sota estricta confidencialitat i només tindran accés a ella, aquelles persones que són part necessària dins el procés d'investigació i seguiment.
 • Constitueix un principi clau i fonamental la protecció i salvaguarda de la seva identitat i la garantia de tots els seus drets, pel que fa les seves denúncies siguin fetes honestament i de bona fe.

El responsable de Responsabilitat social s'encarregarà d'investigar i fer el seguiment de les denúncies, i posarà en coneixement de la Direcció, tots aquells casos que, al seu parer, incompleixin els requisits determinats en la Política Anticorrupció.

 

Les sancions i mesures correctives les ha de decidir el Responsable de Responsabilitat Social i el Responsable del Departament afectat per la infracció (sempre que no estigués involucrat). En funció de la gravetat s'actuarà segons el que estableix el Conveni Col·lectiu general sectorial de transports de viatgers per carretera.

 

 

 Constantí , 5 de gener de  2017.

 

Search